účtovanie

TK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Pravidla účtovania tréningových jednotiek


Dojednanie tréningových jednotiek


Počet tréningových jednotiek, dni trénovania, čas trénovania, počet detí v tréningovej skupine, si rodičia dojednajú s vedením klubu prípadne s trenérom pred začatím mesiaca.Tréner rozpočíta náklady na trénovanie na jednotlivých hráčov v skupine podľa dojednania s rodičmi a platného cenníka. Takto rozpočítaná suma sa dá do faktúr ako záloha na trénovanie budúceho mesiaca.


Účtovanie tréningových jednotiek


Cena tréningovej jednotky sa skladá z ceny za prenájom priestorov na tréningový proces /kurt, hala, telocvičňa, posilňovňa, …/ a z ceny trénovania s trénerom .Ceny prenájmu tréningových priestorov sú účtované podľa platného cenníka klubu. Ceny technicko-taktickej a kondičnej prípravy s trénerom sú účtované podľa platného cenníka klubu. Ostatné náklady (tenisové loptičky, turnaje, …) sú účtované podľa dohody

Dotovaný Hráč

Hráč ktorý sa zúčastnil troch akcii organizovaných STZ (Súťaže družstiev alebo individuálne turnaje) a je v tréningovom procese minimálne 2 krát týždenne je dotovaný Tenisovým Klubom KNM podľa platného cenníka. Bližšie informácie o dotovaných hráčoch v dotácie klubu.


Neprítomnosť na tréningovej jednotke v dôsledku ochorenia alebo zranenia.


Povinnosťou rodičov je nahlásenie každej neprítomnosti hráča na tréningovej jednotke pred jej zahájením, aby si tréner mohol zorganizovať tréning, podľa predpokladaného počtu hráčov na tréningu. Ak počas mesiaca dôjde k vynechaniu tréningovej jednotky hráčom, jeho neprítomnosť sa bude účtovať ako by sa tréningu zúčastnil, pretože náklady tréningovej jednotky sú úmerne rozdelené na každého hráča podľa dohody s rodičmi a teda nemôžu sa navyšovať sumou iných hráčov, ktorí sa tréningu nezúčastnili. Ak rodič včas ohlási neprítomnosť hráča, môže tréner, ak je to možné urobiť zmeny a tak nefakturovať hráčovi tréningový proces.

V prípade vážneho ochorenia alebo zranenia t.j. viac ako 3 týždne sa hráč po nahlásení rodičom dočasne vyradí zo skupiny a nebudú mu účtované poplatky za tréningy. Tento stav začne platiť od nasledujúceho týždňa po nahlásení aby si tréner mohol zatiaľ preorganizovať skupinu.


školské  prázdniny


Počas školských prázdnin sa účtujú tréningy len hráčom, ktorí potvrdili svoju účasť na tréningu. Ostatní hráči majú tréningy zrušené a teda sa nebudú účtovať.


Splatnosť faktúr


1. Splatnosť faktúry do 15 dňa v danom mesiaci.
2. Nezaplatené faktúry v termíne splatnosti budú sankciované prvou upomienkou v hodnote 1 EURO

3. V prípade neuhradenia platby po druhej výzve do 3 dní bude hráč deaktivovaný zo systému.(Zastavenie tréningového procesu)
4. Opätovná aktivácia hráča bude spoplatnená výškou 10 EUR,súčastne bude zvýšená záloha na 2 mesiace.

5.Po obdržaní 3 upomienok v roku príde hráč o zľavy v letnej aj zimnej sezóne.


Platnosť nadobudnutia : 1.1.2014