účtovanie

TK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Pravidla účtovania tréningových jednotiek


Dojednanie tréningových jednotiek


Počet tréningových jednotiek, dni trénovania, čas trénovania, počet detí v tréningovej skupine, si rodičia dojednajú s vedením klubu prípadne s trenérom pred začatím mesiaca.Tréner rozpočíta náklady na trénovanie na jednotlivých hráčov v skupine podľa dojednania s rodičmi a platného cenníka. Takto rozpočítaná suma sa dá do faktúr ako záloha na trénovanie budúceho mesiaca.


Účtovanie tréningových jednotiek


Cena tréningovej jednotky sa skladá z ceny za prenájom priestorov na tréningový proces /kurt,hala,telocvičňa, posilňovňa, …/ a z ceny trénovania s trénerom.Ceny prenájmu tréningových priestorov sú účtované podľa platného cenníka klubu.Ceny technicko-taktickej a kondičnej prípravy s trénerom sú účtované podľa platného cenníka klubu. Ostatné náklady (tenisové loptičky, turnaje, …) sú účtované podľa dohody

Dotovaný Hráč

Hráč ktorý sa zučastnil troch akcii organizovanych STZ (Súťaže družstiev alebo individuálne turnaje) a je v treningovom procese minimalne 2 krat tyždenne je dotovaný Tenisovým Klubom KNM podľa platného cennika.


Neprítomnosť na tréningovej jednotke v dôsledku ochorenia alebo zranenia.


Povinnosťou rodičov je nahlásenie každej neprítomnosti hráča na tréningovej jednotke pred jej zahájením, aby si tréner mohol zorganizovať tréning, podľa predpokladaného počtu hráčov na tréningu.Ak počas mesiaca dôjde k vynechaniu tréningovej jednotky hráčom, jeho neprítomnosť sa bude účtovať ako by sa tréningu zúčastnil, pretože náklady tréningovej jednotky sú úmerne rozdelené na každého hráča podľa dohody s rodičmi a teda nemôžu sa navyšovať sumou iných hráčov, ktorí sa tréningu nezúčastnili. Ak rodič včas ohlási neprítomnosť hráča, môže tréner, ak je to možné urobiť zmeny a tak nefakturovať hráčovi tréningový proces.


Neprítomnosť na tréningovej jednotke z rodinných dôvodov a dovoleniek počas letných prázdnin


Ak sa hráč nezúčastní na tréningovom procese z rodinných dôvodov ( detský tábor, dovolenka, ….), túto neúčasť musí rodič nahlásiť trénerovi 20 dní pred začatím mesiaca, v ktorom vynechá tréningový proces z tohto dôvodu. Počas tohto mesiaca bude skupina prerozdelená podľa dojednania trénera s ostatnými členmi skupiny. Ak rodič túto skutočnosť nenahlási v danom termíne bude hráč zaradený do prípravy.Po návrate bude hráč zaradený do pôvodnej skupiny podľa jeho výkonnosti alebo do novej skupiny podľa dohody s trénerom.


Splatnosť faktúr


1. Splatnosť faktúry do 15 dňa v danom mesiaci.
2. Nezaplatené faktúry v termíne splatnosti budú sankciované prvou upomienkou v hodnote 1 EURO

3. V prípade neuhradenia platby po druhej výzve do 3 dní bude hráč deaktivovaný zo systému.(Zastavenie tréningového procesu)
4. Opätovná aktivácia hráča bude spoplatnená výškou 10 EUR,súčastne bude zvýšená záloha na 2 mesiace.

5.Po obdržaní 3 upomienok v roku príde hráč o zľavy v letnej aj zimnej sezóne.


Platnosť nadobudnutia : 1.1.2014