hrací poriadok

Hrací Poriadok

 • Vstup na ihrisko je povolený iba v obuvi, ktorá nenarúša povrch dvorca (kopačky, turistická obuv a pod. nie sú povolené)
 • Na ihrisku sa zdržujú len hráči a trenéri.Rodičom a nehrajúcim návštevníkom je vstup na dvorce prísne zakazaní.
 • Vstup na bedmintonové ihrisko alebo do fitness zóny je povolevý len v čistej športovej obuvi.
 • Hráči Tenisového Klubu majú možnosť bezplatne využívat fitness zónu a všetky pomôcky v nej musia však dbať o poriadok a čistotu. Zo zverenými pomôckami zaobchádzajú opatrne a len spôsobom na aké sú určené.
 • Hráči su povinný pred vstupom z dvorcov do priestorov zázemia očistit si obuv od antuky.
 • Hracia hodina trvá 55 minút, za zvyšných 5 minút sú hráči povinní upraviť (pozametať) celý dvorec sťahovacou sieťou a čiary očistiť s ručnou kefou.
 • Všetci návštevníci dbajú na čistotu a poriadok na kurtoch zaobchádzajú hospodárne s užívaným zariadením a prenajatými priestormi dodržujú všeobecne záväzné predpisy z hľadiska prevádzky zariadenia, bezpečnosti a ochrany zdravia , požiarnej ochrany , hygieny, predpisy o ochrane majetku a prevádzkový poriadok objektu.
 • V celom areáli tenisových dvorcov je zakázané fajčiť. Na povrchu dvorcov sa nesmie vykonávať žiadna iná činnosť okrem hry tenisu.
 • Hráč tenisu a bedmintonu sa správa slušne a svojim správaním neruší ostatných hráčov.
 • V prípade nevhodného správania sa, alebo po dvojnásobnom upozornení má zodpovedná osoba právo vykázať dotyčného z areálu!!
 • TK KNM nenesie zodpovednosť za následky z dôvodu svojvoľného nerešpektovania a porušovania pokynov trénera počas tréningovej jednotky
 • Počas tréningu sa rodičia zdržujú mimo kurt, aby svojou prítomnosťou nenarušovali priebeh športovej prípravy.